ไทยเฮลท์ สุขภาพไทย webboard

ถามตอบปัญหาสุขภาพ ข่าวสุขภาพ เกี่ยวกับโรค อาการ ยา การดูแลตนเอง โดยแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม ข่าวสุขภาพของไทยและข่าวสารต่างประเทศ . The health webboard for Health Advise , ask health related questions and answers from our doctor team MD. (Internist) , health news from Thailand and around the world.

Please or Register to create posts and topics.

Heatstroke prevention tip

Heatstroke occurs when the body is unable to regulate its temperature and becomes overheated. It is a serious medical emergency that can lead to brain damage, organ failure, and even death if not treated promptly. Here are some tips to prevent heatstroke:

  1. Stay hydrated: Drink plenty of water and other fluids to keep your body hydrated. Avoid alcohol and caffeine, as they can cause dehydration.
  2. Dress appropriately: Wear lightweight, loose-fitting clothing made of breathable materials, such as cotton or linen.
  3. Stay in cool environments: Stay indoors as much as possible during the hottest parts of the day. If you must be outside, seek shade and take breaks in air-conditioned or shaded areas.
  4. Use sunscreen: Apply sunscreen with an SPF of at least 30 to protect your skin from the sun’s harmful rays.
  5. Take it easy: Avoid strenuous activities during the hottest parts of the day. If you must exercise, do it early in the morning or late in the evening when it’s cooler.
  6. Know the signs: Learn the signs of heat exhaustion and heatstroke, including headache, dizziness, nausea, confusion, and high body temperature, and seek medical attention if you experience them.