PDA

ดูเวอร์ชั่นเต็ม : โครงสร้างของกระดูกสันหลัง (Anatomy)


นายแพทย์อาทิตย์ หงส์วานิช
10-22-2009, 11:50 PM
โครงสร้างของกระดูกสันหลัง (Anatomy)


การจะเข้าใจปัญหาโรคทางกระดูกสันหลัง ในเบื้องต้นควรจะทราบโครงสร้างของกระดูกสันหลัง (Anatomy) เสียก่อนซึ่งมีความซับซ้อนพอสมควร แต่สามารถแบ่งอธิบายง่ายๆได้ดังนี้
1. กระดูกสันหลังส่วนคอ (Cervical spine)
2. กระดูกสันหลังส่วนอก (Thoracic spine)
3. กระดูกสันหลังส่วนเอว (Lumbar spine)
4. กระดูกสันหลังส่วนก้นและก้นกบ (Sacral and Coccygeal spine)

กระดูกสันหลังส่วนคอ (Cervical spine)
กระดูกสันหลังส่วนคอ ประกอบด้วยกระดูก 7 ชิ้น เวลาแพทย์เรียกก็จะเรียกตามตัวเลข เช่น กระดูกต้นคอ C4, C5 เป็นต้น ส่วนของหมอนรองกระดูกจะคั่นอยู่ระหว่างกระดูกแต่ละชิ ้น เวลาเรียกก็จะเรียกตามกระดูกที่ขนาบอยู่ เช่น หมอนรองกระดูก C4-5 หมายถึง หมอนรองกระดูกที่อยู่ระหว่างกระดูกต้นคอ C4และC5

กระดูกสันหลังส่วนอก (Thoracic spine)
กระดูกสันหลังส่วนอก ประกอบด้วยกระดูก 12 ชิ้น วิธีการเรียกชื่อ จะเหมือนในกระดูกสันหลังส่วนคอ เช่นกระดูกสันหลังส่วนอก T9, T10 หรือ หมอนรองกระดูก T9-10
กระดูกสันหลังส่วนอก จะเกาะติดกับ กระดูกซี่โครงแบบ 1 ต่อ 1 ทั้ง 2 ข้างทำให้เรามีกระดูกซี่โครงข้างละ 12 ชิ้น


กระดูกสันหลังส่วนเอว (Lumbar Spine )
กระดูกสันหลังส่วนเอว ประกอบไปด้วยกระดูก 5 ชิ้น โดยถูกคั่นด้วยหมอนรองกระดูก
การเรียกชื่อจะเหมือนในกระดูกสันหลังส่นคอ และ ส่วนอก เช่น
กระดูกสันหลังส่วนเอว L2,L3 หรือหมอนรองกระดูก L2-3กระดูกสันหลังส่วนก้นและก้นกบ (Sacral and Coccygeal spine)
ประกอบไปด้วยกระดูกส่วนก้น (Sacrum) ซึ่งเป็นกระดูกส่วนกลางของกระดูกเชิงกรานและกระดูกก้ นกบ (Coccygeal bone) ซึ่งมีขนาดเล็กและอยู่ปลายสุดของกระดูกสันหลัง

หมอนรองกระดูกสันหลัง (The Disc)
หมอนรองกระดูกสันหลังจะอยู่คั่นระหว่างกระดูกสันหลัง แต่ละชิ้น จะช่วยในการรับน้ำหนักร่างกาย แบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นใน จะมีลักษณะเหลว คล้าย เจลลี่ ชั้นนอกจะมีความแข็งแรงมากกว่า ช่วยหุ้มของเหลวด้านในเอาไว้ข้อต่อกระดูกสันหลัง(Facet Joint)
ข้อต่อกระดูกสันหลังมีหน้าที่เชื่อมต่อกระดูกสันหลัง แต่ละชั้นเข้าด้วยกัน มี 2 ข้าง ซ้ายและขวา เรียกชื่อคล้ายหมอนรองกระดูกเช่น ข้อต่อกระดูกสันหลัง L4-5 เป็นต้น


ช่องโพรงกระดูกสันหลัง และ เส้นประสาทไขสันหลัง
(The Spinal Canal and the Spinal Cord)
กระดูกสันหลังจะมีช่องโพรงกระดูกสันหลังด้านในเหมือน เป็นท่อน้ำ วิ่งจากคอไปถึง ก้นกบ ภายในจะบรรจุไปด้วยน้ำเลี้ยงไขสันหลัง ภายในช่องโพรงกระดูกสันหลัง จะมี เส้นประสาทวิ่งลงมา คล้ายสายไฟหลายเส้น ลอยอยู่ในท่อน้ำ ปกติเส้นประสาทไขสันหลังจะวิ่งลงมาหยุดที่กระดูกสันห ลังส่วนเอว L1 ตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่ควรทราบ เพราะการผ่าตัดกระดูกสันหลังต่างๆที่ทำตั้งแต่ระดับ L2 ลงมาจะมีความเสี่ยงน้อยลงมาก เนื่องจาก เส้นประสาทไขสันหลัง ลงมาหยุดที่ L1 เท่านั้นน.พ.อาทิตย์ หงส์วานิช
แพทย์กระดูก ข้อและกระดูกสันหลัง
Thaispineguy.com